Sediment-nutrient interactions in tropical seagrass beds: a comparison between a terrigenous and a carbonate sedimentary environment in South Sulawesi (Indonesia)

P.L.A. Erftemeijer, J.J. Middelburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  349 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)187-198
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume102
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit