Selectively impaired development of intestinal T cell receptor gamma delta+ cells and liver CD4+ NK1+ T cell receptor alpha beta+ cells in T cell factor-1-deficient mice

T. Ohteki, A. Wilson, S. Verbeek, H.R. MacDonald, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)351-355
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume26
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit