Separable codes for attention and luminance contrast in the primary visual cortex.

A. Pooresmaeili, J. Poort, A. Thiele, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12701-12711
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume30
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit