Septoria-like pathogens causing leaf and fruit spot of pistachio

P.W. Crous, W. Quaedvlieg, K. Sarpkaya, C. Can, A. Erkılıç

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)187-199
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit