Sequence-specific interaction of the HMG-box factor TCF-1 occurs within the minor groove of a Watson-Crick double helix

M. van de Wetering, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

175 Citaten (Scopus)
340 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3039-3044
TijdschriftEMBO Journal
Volume11
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit