Serotypes, genotypes, and antibiotic susceptibility profiles of group B streptococci causing neonatal sepsis and meningitis before and after introduction of antibiotic prophylaxis.

M.A. Trijbels-Smeulders, J.L. Kimpen, L.A. Kollee, J. Bakkers, W.J. Melchers, L. Spanjaard, W.J. Wannet, M.A. Hoogkamp-Korstanje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We studied the characteristics of strains isolated from neonates with group B streptococci sepsis and meningitis, before and after the introduction of antibiotic prophylaxis in The Netherlands. In 1999, 1 year after this introduction the serotype and genotype distribution and the susceptibility patterns of the GBS strains had not changed. Penicillins remain drugs of first choice to prevent and treat neonatal GBS disease.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)945-948
TijdschriftPediatric Infectious Disease Journal
Volume25
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Serotypes, genotypes, and antibiotic susceptibility profiles of group B streptococci causing neonatal sepsis and meningitis before and after introduction of antibiotic prophylaxis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit