Sex differences in estrogen receptor alpha and beta expression in vasopressin neurons of the supraoptic nucleus in elderly and Alzheimer's disease patients: no relationship with cytoskeletal alterations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)322-329
TijdschriftBrain Research
Volume951
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit