Sex ratio under the haystick model: polymorphism may occur

P.H. Van Tienderen, G. De Jong

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)69-81
  TijdschriftJournal of Theoretical Biology
  Volume122
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit