Sexual Reproduction as the Cause of Heat Resistance in the Food Spoilage Fungus Byssochlamys spectabilis (Anamorph Paecilomyces variotii), .

J. Houbraken, J. Varga, E. Rico-Munoz, S.L. Johnson, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  80 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1613-1619
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit