Shifting trajectories of diamond processing: from India to Europe and back, from the fifteenth century to the twentieth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-49
TijdschriftJournal of Global History
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit