Shoot and needle diseases of Pinus in South Africa

P.W. Crous, M.J. Wingfield, W.J. Swart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  206 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)60-66
  TijdschriftSouth African Forestry Journal
  Volume154
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit