Single-cell transcriptomics enters the age of mass production

Jan Philipp Junker, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Two publications in the current issue of Cell introduce novel methods for high-throughput single-cell transcriptomics by using droplet microfluidics and sophisticated barcoding schemes for transcriptional profiling of thousands of individual cells.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)563-4
Aantal pagina's2
TijdschriftMolecular Cell
Volume58
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 mei 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell transcriptomics enters the age of mass production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit