Single molecule fluorescent in situ hybridization (smFISH) of C. elegans worms and embryos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-16
TijdschriftWormBook
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit