Single-parent families and adolescent crime: Unpacking the role of parental separation, parental decease, and being born to a single-parent family

J. Kroese, W. Bernasco, A.C. Liefbroer, J. Rouwendal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)596-622
Aantal pagina's27
TijdschriftJournal of Developmental and Life Course Criminology
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2021

Citeer dit