Socialist Intellectual as Social Engineer: Jan Tinbergen's Ideas on Economic Policy and the Optimal Economic Order (1930-60)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-61
Aantal pagina's18
TijdschriftSocialist History
Volume27
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit