Socio-Syntax and variation in acquisition: problematizing bidialectal and bilingual acquisition

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)1-25
Aantal pagina's26
TijdschriftLinguistic Variation
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit