Soil biodiversity and nature-mimicry in agriculture; the power of metaphor?

Mirjam M. Pulleman*, Wietse de Boer, Ken E. Giller, Thom W. Kuyper

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
62 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil biodiversity and nature-mimicry in agriculture; the power of metaphor?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences