Soilborne diseases caused by Fusarium and Neocosmospora spp. on ornamental plants in Italy

Vladimiro Guarnaccia, Dalia Aiello*, Giancarlo Polizzi, Pedro W. Crous, Marcelo Sandoval-Denis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soilborne diseases caused by Fusarium and Neocosmospora spp. on ornamental plants in Italy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology