Solution structure of the sequence-specific HMG box of the lymphocyte transcriptional activator SOX-4

L.P.A. van Houte, V.P. Chuprina, M. van de Wetering, R. Boelens, R. Kaptein, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

63 Citaten (Scopus)
460 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30516-30524
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
Volume270
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit