Sox 15, a novel member of the murine Sox family of HMG box transcription factors

M. van de Wetering, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)
192 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1669-1669
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume21
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit