SOX-4, an SRY-like HMG box protein, is a transcriptional activator in lymphocytes

M. van de Wetering, M. Oosterwegel, K. van Norren, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

325 Citaten (Scopus)
279 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3847-3854
TijdschriftEMBO Journal
Volume12
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit