Sox4-deficiency syndrome in mice is an animal model for common trunk

J. Ya, M.W. Schilham, P.A. de Boer, A.F. Moorman, J.C. Clevers, W.H. Lamers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

90 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)986-994
TijdschriftCirculation Research
Volume83
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit