SOX9 is an intestine crypt transcription factor, is regulated by the Wnt pathway, and represses the CDX2 and MUC2 genes

P. Blache, M. van de Wetering, I. Duluc, C. Domon, P. Berta, J.N. Freund, J.C. Clevers, P. Jay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

401 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-47
TijdschriftJournal of Cell Biology
Volume166
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit