Spatial population dynamics

A. Rogers, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

583 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-34
TijdschriftPapers in Regional Science
Volume36
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit