Spatial segregation in copepod species from a brackish water habitat.

C.H.R. Heip, P. Engels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-96
TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit