Species divergence in offspring begging intensity - difference in need or manipulation of parents?

A. Qvarnström, J.V. Kehlenbeck, C. Wiley, N. Svedin, S.A. Saether

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1003-1008
  TijdschriftProceedings of the Royal Society B-Biological Sciences
  Volume274
  Nummer van het tijdschrift1612
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit