Species of Mycosphaerella and their anamorphs associated with leaf blotch disease of Eucalyptus in South Africa

P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  78 Citaten (Scopus)
  319 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)441-458
  TijdschriftMycologia
  Volume88
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit