Species of Ornithomyia (Diptera: Hippoboscidae) from the Dutch North Sea Island Vlieland

E. Van den Broek, H.M. Van Eck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  419 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)649-658
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit