Specific antibodies against aspartate and their immunocytochemical application in the rat brain

G. Campistron, R.M. Buijs, M. Geffard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-184
TijdschriftBrain Research
Volume365
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit