Specific immunoelectronmicroscopic localization of vasopressin and oxytocin in the neurohypophysis of the rat

F.W. van Leeuwen, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Citaten (Scopus)
338 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)493-501
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume177
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit