Specification and calibration of spatial interaction models. A contingency table perspective and an application to intra-urban migration in Rotterdam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

262 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-252
TijdschriftTijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie
Volume74
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit