Sporothrix chilensis sp nov (Ascomycota: Ophiostomatales), a soil-borne agent of human sporotrichosis with mild-pathogenic potential to mammals.

A. M. Rodrigues, R. Cruz Choappa, G. F. Fernandes, G. S. de Hoog, Z. P. de Camargo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)226-226
  TijdschriftMycoses
  Volume58
  StatusGepubliceerd - okt. 2015

  Citeer dit