Sporothrix eucalypti, a new and unique pathogen of Eucalyptus grandis in South Africa

M.J. Wingfield, P.W. Crous, W.J. Swart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume91
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit