St. Nicholas as a public festival in Java, 1870-1920. Articulating Dutch popular culture as ethnic culture

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

459 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)613-637
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume154
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit