Stable vasopressin innervation in the degenerating human locus coeruleus in Alzheimer's disease

E.J. van Zwieten, R. Ravid, W.J.G. Hoogendijk, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

263 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)329-333
TijdschriftBrain Research
Volume649
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit