State and location dependence of action potential metabolic cost in cortical pyramidal neurons.

S. Hallerman, C.P.J. De Kock, G.J. Stuart, M.H.P. Kole

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1007-1014
TijdschriftNature Neuroscience
Volume15
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit