Stem Cells: A unifying theory for the crypt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-54
TijdschriftNature
Volume495
Nummer van het tijdschrift7439
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit