Stimulation of intrauterine growth in rat by alpha-melanocyte-stimulating hormone

D.F. Swaab, M. Visser, F.J.H. Tilders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)445-455
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume70
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit