Stress as a proclitic in Modern Greek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

893 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1165-1181
Aantal pagina's16
TijdschriftLingua
Volume122
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit