Stretching Labour Historiography: Pointers from South Asia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume51
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit