Strong interactions between stoichiometric constraints and algal defenses: Evidence from population dynamics of Daphnia and algae in phosphorus-limited microcosms

W.R. DeMott, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

406 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-186
TijdschriftOecologia
Volume171
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit