Studies of the life-history and energetics of marine and brackish-water nematodes: 1. Demography of Monhystera disjuncta at different temperature and feeding conditions.

G. Vranken, P.M.J. Herman, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  221 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)296-301
  TijdschriftOecologia
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit