Studies on the presence of vasopressin, oxytocin and vasotocin in the pineal gland, subcom- missural organ and fetal pituitary gland: failure to demonstrate vasotocin in mammals

J. Dogterom, F.G.M. Snijdewint, P. Pévet, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Citaten (Scopus)
269 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)115-123
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume84
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit