“Studying Attitudes to Work, Worldwide, 1500-1650: Concepts, Sources, and Problems of Interpretation"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
301 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-43
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume56
Nummer van het tijdschriftSpecial issue
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit