Subordinating Timor: Central authority and the origins of communal identities in East Timor

D. Kammen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit