Subtidal meiofauna of the North Sea: a review.

C.H.R. Heip, R. Herman, M. Vincx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)116-170
TijdschriftBiologisch Jaarboek
Volume51
StatusGepubliceerd - 1983
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit