Subventricular zone neural progenitors from rapid brain autopsies of elderly subjects with and without neurodegenerative disease.

B.W. Leonard, D. Mastroeni, A. Grover, Q. Liu, M. Gao, J. Wu, D. Pootrakul, S.A. Van den Berge, E.M. Hol, J. Rogers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)269-294
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume515
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit