Suppressing disease in potting mixes with composted biowastes

W. J. Blok, T. Coenen, Agata Pijl, Aad J Termorshuizen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)58
TijdschriftBioCycle
StatusGepubliceerd - jun. 2002

Citeer dit