Survivin and molecular pathogenesis of colorectal cancer

P.J. Kim, J. Plescia, J.C. Clevers, E.R. Fearon, D.C. Altieri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

311 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)205-209
TijdschriftLancet
Volume362
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit