Swidden farming as an agent of environmental change: ecological myth and historical reality in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)525-554
TijdschriftEnvironment and History
Volume17
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit